default_mobilelogo

Algemene voorwaarden Voetpraktijk Wendy

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Voetpraktijk Wendy en een patiënt waarop Voetpraktijk Wendy deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten

Voetpraktijk Wendy zal de behandelingen in de praktijk naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Voetpraktijk Wendy zal de patiënt op de hoogte stellen van de aard en omvang van de behandeling, de te verwachten resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.

Voetpraktijk Wendy voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.

Duur behandeling tussen de 30 en 45 minuten.

3. Verplichting van de patiënt

De patiënt dient alle gegevens aan de voetverzorgster te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.

4. Afspraken

Behandeling vindt uitsluitend na afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch, sms, whatsapp of e-mail worden gemaakt.

De patiënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Voetpraktijk Wendy door te geven. De afmelding kan telefonisch, sms, whatsapp of per e-mail geschieden.

Wanneer de patiënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Voetpraktijk Wendy 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan de patiënt doorrekenen.  Enkel wanneer Voetpraktijk Wendy de betaling heeft ontvangen, kan er een nieuwe afspraak gemaakt worden.

Als de patiënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Voetpraktijk Wendy de verloren tijd inkorten op de voetverzorging en toch het gehele honorarium berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door Voetpraktijk Wendy dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de patiënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van tevoren.

In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden, enkel moet deze overmacht dan wel zodra dit kan gemeld worden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

5. Tarieven en betaling

Voetpraktijk Wendy vermeldt alle tarieven van behandelingen en producten zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% BTW.  Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.

Voetpraktijk Wendy hanteert een systeem van voorafbetaling: dit houdt in dat u bij het maken van de volgende afspraak, deze onmiddellijk dient te betalen.  De patiënt dient bij het maken van een afspraak de betaling voor die afspraak en de aankoop van eventuele producten, contact/cash of via bankcontactapp/payconiq te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de patiënt de factuur per overboeking betalen. De patiënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Voetpraktijk Wendy.

Voetpraktijk Wendy is gerechtigd om voor niet betaalde facturen na het verstrijken van de betalingstermijn een administratieve kost van 15,- euro in rekening te brengen.

Bij in gebreke blijven van betaling, mag Voetpraktijk Wendy na de verlooptijd van factuur en aanmaning, het openstaande bedrag ter incasso te stellen aan een deurwaarder.  De hieruit vloeiende kosten zullen geheel voor rekening van de patiënt komen.

Betaling in termijnen is niet mogelijk.

6. Persoonsgegeven en privacy

Voorafgaand aan de eerste behandeling vindt een anamnese plaats. Hierbij wordt gekeken of er sprake is van eventuele gezondheidsproblemen en wordt de reden van de afspraak met u doorgenomen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de juiste en volledige gegevens m.b.t. ziektes, aandoeningen en allergieën te geven. Op deze manier kan vooraf worden beoordeeld of er sprake is van een contra-indicatie en kunt u mogelijk doorverwezen worden naar een podotherapeut of uw huisarts.

Bij het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens is Voetpraktijk Wendy niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de behandeling.   

De persoonlijke gegevens worden door Voetpraktijk Wendy opgenomen op een patiëntenfiche en behandelt volgens de richtlijnen van de GDPR wetgeving. Uw persoonlijke en medische gegevens worden uiteraard nimmer aan derden verstrekt. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de patiënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist.

De patiënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

7. Geheimhouding

Voetpraktijk Wendy is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de patiënt vertelt tijdens een voetverzorging.  Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de patiënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt als, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Voetpraktijk Wendy verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Voetpraktijk Wendy kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat patiënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Voetpraktijk Wendy is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen die door de patiënt zijn meegenomen naar de praktijk.  De voetverzorgster zal zorgvuldig met uw eigendommen omgaan.

Voetpraktijk Wendy heeft het recht aan de patiënt een schadevergoeding te eisen als de patiënt meubilair, apparatuur, materiaal of producten beschadigd.

Diefstal wordt door Voetpraktijk Wendy altijd direct bij de politie gemeld.

9. Garantie

Voetpraktijk Wendy geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen als:

* de patiënt de adviezen niet heeft opgevolgd,

* de patiënt de verwijzing om medische hulp te zoeken niet binnen 2 werkdagen heeft opgevolgd,

* de patiënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt,

* de patiënt andere producten dan door de voetverzorgster geadviseerd heeft gebruikt.

10. Klachten

Als een patiënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Voetpraktijk Wendy.

Voetpraktijk Wendy dient de patiënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Als de klacht gegrond is dan zal Voetpraktijk Wendy de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Voetpraktijk Wendy en patiënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de patiënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

11. Gedrag

De patiënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Als een patiënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Voetpraktijk Wendy het recht de patiënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen en de samenwerking stopt te zetten.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Voetpraktijk Wendy en patiënt is het Belgisch recht van toepassing.

In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalen.

Bij het maken van een afspraak gaat u ook automatisch akkoord met deze regels.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Toestemming privacy beleid persoonsgegevens

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. van de Wet bescherming. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen:

1. de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en

2. het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).

Door deze nieuwe wet is het belangrijk – zowel voor u als voor mij – dat u weet wat ik als voetverzorgster voor het uitvoeren van een verantwoordelijke voetbehandeling over u vast moet leggen. Met deze verklaring geeft u mij voor het noteren en bijhouden van bepaalde persoonsgegevens, toestemming.

Bij het maken van een afspraak geeft de patiënt Voetpraktijk Wendy toestemming om de volgende gegevens in het geautomatiseerde patiëntenbestand vast te leggen;

Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn persoons- gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres etc., noodzakelijk voor administratie, facturering en contacten met overige (medische) personen zoals    artsen, verzorgende, verpleegkundige , podotherapeut en/of meewerkende collega voetverzorgers/stagiaire.

Ik geef toestemming voor het opnemen en noteren van mijn voetklachten op een papieren en/of digitale voetenkaart voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling / verzorging van mijn voetproble(e)m(en). Ook voor collegiaal overleg en/of een eventuele doorverwijzing naar de behandelende (huis)arts en/of andere (medische) disciplines.

​Ik geef toestemming voor het vastleggen van mijn medische gegevens die van groot belang zijn voor de voetbehandeling zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen (gebruik bloedverdunners), het hebben van diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie) etc.

​Ik geef toestemming voor het eventueel digitaal nemen en vastleggen van foto`s van mijn voetprobleem met betrekking tot controle van de vooruitgang van de behandeling en eventueel voor collegiaal overleg en/of verwijzing naar andere (medische) disciplines.

De patiënt/cliënt heeft te allen tijde het recht de hiervoor aangekruiste toestemmingen, om welke reden dan ook, in te trekken. Voetpraktijk Wendy zal dit ook moeten melden aan derden die noodzakelijkerwijs betrokken zijn/waren bij de dienstverlening.